1: Tất cả các mẫu chứng từ chỉ mang tính chất hướng dẫn ( trước đây QĐ 15/2006 thì 1 số chứng từ như phiếu thu/chi… là mẫu bắt buộc)

2: Hình thức kế toán ( hình thức sổ kế toán): không còn quy định bắt buộc phải theo 4 hình thức Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký sổ cái. Mà DN có thể tự xây dựng hình thức sổ, nếu không tự xây dựng thì vận dụng theo 4 hình thức trên theo QĐ 15/2006.

3: Bỏ toàn bộ tài khoản Ngoại bảng.

4: Không còn phân biệt ngắn hạn hay dài hạn trên hệ thống tài khoản ( bỏ TK 142 thay bằng TK242. Bỏ TK 144, thay bằng 244, bỏ TK 311,315,342 thay bằng 341, bỏ TK 129,139,159 thay bằng TK 229). Nhưng có phân biệt ngắn hạn hay dài hạn trên bảng Cân đối Kế toán.

5:Phân biệt ngắn hạn (<12 tháng) hay dài hạn (>= 12 tháng) tính từ thời điểm báo cáo (BCTC năm là tính từ ngày 31/12), chứ không phải tính từ thời điểm phát sinh nghiệp vụ như QĐ 15/2006.

6: Doanh thu bán hàng trên BC KQKD không bao gồm thuế gián thu (33311,3332,3333…) như trước đây. Việc này đồng nghĩa với các khoản giảm trừ doanh thu chỉ còn bao gồm CKTM, GGHB,HBTL.

7: Vốn kinh doanh đơn vị hạch toán phụ thuộc  được nhận có thể hạch toán vào TK 336 hoặc 411 (QĐ 15/2006 chỉ cho phép hạch toán 336).

8: Hàng tồn kho không được áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước.

9: BCTC ( CĐKT, LCTT, TM): các chỉ tiêu không phát sinh có thể bỏ, nhưng không được đánh lại mã số chỉ tiêu (QĐ 15/2006 không phát sinh vẫn  thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu)

 

Sưu tầm