1. Bạn nhận được tiền tài trợ từ quỹ hỗ trợ (là 1 khoản tài trợ không hoàn lại) 
Khi nhận được tiền bạn hạch toán:
Nợ TK 111; 112
            Có TK 411
2. Sử dụng tiền vào quỹ hỗ trợ này để hình thành tài sản
Nợ TK 211; 241
            Có 111; 112