Trường hợp thưởng đột xuất nếu có được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng trong: Hợp đồng lao động, Quy chế thưởng do Chủ tịch Hộ đồng quản trị, Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty. Như vậy mới được coi là chi phí được trừ.