Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2014: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy đinh tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi.
Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Thông tư 78/2014: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.
Đối với doanh nghiệp có năm trước liền kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề. Nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm sau doanh nghiệp được áp dụng thuế suất TNDN 20%
Vì vậy, năm 2014 doanh nghiệp bạn  áp dụng mức thuế suất 22%.