Doanh nghiệp cần xác định loại sản phẩm dịch vụ; xác định thời điểm ghi nhận doanh thu.
Bạn cần xem quy định cu thể thời điểm xác định doanh thu điều 8/ thông tư
TT219_2013_TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã có trong Ebook Văn bản pháp luật trên Phần mềm Kế toán ACPro 8.1 hoặc bạn tải về tại đây)