Trả lời:

Doanh nghiệp thuê viết 3 website, thời điểm ghi nhận vào chi phí là thời điểm khách hàng hoàn thành bàn giao theo tiến đội thực hiện hợp đồng làm web đồng thời phải có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Chi phí thuê viết website nên hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ dần vào chi phí trong các kỳ hạch toán (phân bổ 02 đến 03 năm hợp lý)