Theo Điều 22, Bộ luật Lao Động năm 2012 có quy đinh cụ thể về các lạo hợp đồng lao động như sau:
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loái sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn ( từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ).
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao Động 2012 hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải kí kết hợp đồng lao động mới.
Trường hợp hai bên kí kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được kí thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
Theo quy định của pháp luật, công ty bạn chỉ được quyền ký hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng với người lao động để làm những công việc không có tính chất thường xuyên dưới 12 tháng. Và nếu là hợp đồng xác định thời gian thì cũng chỉ được kí thêm 1 lần, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì công ty bạn kí kết hợp đồng lao động  không xác định thời hạn.